Az általános iskola alapvető nevelési szemlélete

Az iskolánkban folyó nevelő – oktató munkánk célja, hogy olyan felnőtteket neveljünk, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek eligazodni a társadalom állandó változásaiban. Szeretnénk, hogy tanulóink képesek legyenek az iskolából kikerülve is érvényesülni az életben, beilleszkedni a társadalomba.

Ennek érdekében különös hangsúlyt fektetünk  többek között az általános műveltség megalapozására, a szociális képességek illetve a gyermekek magatartásának formálására, az alapvető tanulási képességek fejlesztésére, a testi és lelki egészség megóvására.

Általános iskolai osztályok az értelmileg akadályozott tagozaton

1-8. osztályos tanulóink ellátása létszámtól függően, általában összevont csoportokban történik. Igyekszünk a tanulók számára gazdag élményanyagot biztosítani az ismeretszerzéshez.  Az alapvető kultútechnikák elsajáttítatása mellett kiemelten fontos feladatunknak tartjuk az önellátás kialakítását, a kommunikáció fejlesztését, a közösségi tudat erősítését, az érzelmi élet gazdagítását, a feladat – és szabalytudat fejlesztését.

Tanulóinkat felkészítjük a készségfejlesztő iskolában történő továbbtanulásra. Fontosnak tartjuk a kis lépések elvét, a tevékenységek tagolását, a gyakori ismétlést. Törekszünk rá, hogy a gyermekek minél nagyobb önállóságra tegyenek szert a tanulási folyamatokban, így igyekszünk a lehető legkisebb szükséges segítségnyújtással, irányítással támogatni őket. Sokkal több időt hagyunk a begyakorlásra, a tanultak általánosításának elérése a különböző élethelyzetekben. A tanítás – tanulás tevékenységbe ágyazottan, játékos és motiváló folyamatként valósul meg.

Általános iskolai osztályok a tanulásban akadályozott tagozaton

Alsó tagozat

A tanulásban akadályozott gyermekek alsó tagozatán iskolaotthonos oktatás folyik. Osztályonként két pedagógus tantárgycsoportos felosztásban tanít. Ezekben az osztályokban házi feladat nincs, a tanítási folyamatnak része az önálló felkészülés is. A tanítási órák, és a programok keretén belül is fontosnak tartjuk a szinte minden érzékszervet bevonó tapasztalatszerzést, hiszen ez sokkal jobb bevésést, tanulást eredményez.

A tanórákon is igyekszünk ezt követni ezért a szemléltetésre nagy hangsúlyt fektetünk, sokat használjuk az IKT-s eszközeinket is ennek érdekében. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocializációjának segítését, a közösségfejlesztést, tanulási szokások kialakítását, tanulási technikák megismertetését, önálló tanulásra szoktatást, iskolánk hagyományainak ápolását.

Felső tagozat

A felső tagozatban szakrendszerű oktatás folyik. Pedagógiai célkitűzéseink közül kiemelt jelentőségűnek tekintjük a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakozatását, eredményes továbbtanulásuk támogatását és társadalmi integrációjuk elősegítését. Tanulóink számára egyénre szabott fejlesztést biztosítunk, erre tekintettel az ismeretek elsajátítása során figyelembe vesszük a gyermekek eltérő haladási, fejlődési ütemét. Kiemelt fejlesztési területként tekintjük a társadalmi normák elsajátítását – így különös gondot fordítunk a kommunikációs képességek fejlesztésére, az erőszakmentes konfliktuskezelési technikák elsajátítására, a felelősségtudat erősítésére, az empatikus, toleráns viselkedés fejlesztésére. 

Egyre jelentősebb szerepet kap a projektekben való gondolkodás, melynek során a megismerés fő forrása a gyermekek tapasztalása, érdeklődése és tevékenysége. Vagyis, különböző tevékenységek során a tanulók saját maguk szerzik meg az ismereteket. A kötelező tananyag elsajátítása mellett olyan programokat is biztosítunk tanulóinknak, melyek hozzájárulnak ismereteik elmélyítéséhez, s maradandó élményt nyújtanak számukra.

Súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése során a tanulás és tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A tanuló és a gyógypedagógus közös tanulási folyamaton megy keresztül, amelynek során egymás jelzéseit, kettejük személyes viszonyát egymás megértésének lehetőségeit tanulják

Feladatunk az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása, melyek hatására javul életminőségük, fejlődik önrendelkezésükzéseinek megértésére, kifejezéseik helyes értelmezésére tanítják. Kiemelt célunk, hogy a gyermekek lehetőségeikhez mérten képessé váljanak a család életébe való beilleszkedésre, valamint a családok szakmai megsegítése, tehermentesítése. Ennek érdekében lehetővé tettük tanulóink számára, hogy igény esetén ők is egész napos ellátásban részesülhessenek.


A tantárgyi tanórákon kívül tanulóknak biztosítottak a törvény által előírt habilitációs, rehabilitációs órákat. Minden tanulónak szükségletei szerint az alábbi fejlesztések biztosítottak: mozgásfejlesztés, alapozó terápia, gyógytestnevelés, konduktív terápia, logopédia, beszédfejlesztés, beszédindítás, szövegértés -, kommunikáció fejlesztés, logikai gondolkodás fejlesztése, e-tananyag, zeneterápia.