Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A gyógypedagógusi tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, vagy egyetemi szintű gyógypedagógiai végzettség,
• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
• motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kákonyiné Fazakas Edit intézményvezető-helyettes nyújt, a 0630/218-9225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/59/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.