Kezdőlap » Egyéb » Álláspályázat (2) – gyógypedagógus

Álláspályázat (2) – gyógypedagógus

Hatvani Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola gyógypedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A gyógypedagógusi tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások (napközi, szakkör, utazó gyógypedagógusi feladatok) tantárgyfelosztás szerinti ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, gyógypedagógus végzettség, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szak- autizmus spektrum pedagógiája szak, az autizmus spektrum pedagógiája szakhoz bármely szak párosítva vagy
oligofrénpedagógia szakos végzettség,
• büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a
munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
• három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
• motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Daru Éva Katalin
intézményvezető nyújt, a 06-30-831-71-69 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő
megküldésével (Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 3200 Gyöngyös, Petőfi
Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: KBB/83/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: gyógypedagógus .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2020