Intézményi eljárásrend

2020. augusztus 31.

Az iskolát csak a tanulók és az intézményben dolgozók látogathatják. Szülők és egyéb ügyekben az iskolába érkezők csak az iskolatitkárral történt egyeztetés és kézfertőtlenítés után léphetnek be maszkban az épületbe.

Tanulók iskolába érkezése:

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. (Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van a szülő köteles értesíteni az iskolát!).

A betegség után a tanuló kizárólag az orvos által kiállított „Közösségbe mehet” igazolással jöhet az iskolába.

A reggeli udvari gyülekező annak az épületnek az udvarán történik ahová a tanuló jár, rossz idő esetén a folyosón, ill a Petőfi u. 75 sz alatt a kapualjban és a folyosón. Az osztályterembe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. A bejáratnál testhőmérséklet mérése is lehetséges, (37 fokos testhőmérséklet fölött a tanuló nem léphet be az iskolába) ezért várakozáskor kérjük a másfél méter távolságot betartani!

Az intézménybe legkorábban 7 órakor lehet érkezni és 7,30-kor az osztálytermekbe mennek a tanulók, a kijelölt gyógypedagógiai asszisztenssel, óvodások megérkezéstől a kijelölt csoportszobában a dajkával várakoznak. Az óvodába érkezés javasolt időpontja 8:15-8:30.

Iskolába érkezés legkésőbbi időpontja 7 óra 50 perc.

A maszk viselése:  A tanulóknak nem kötelező a maszk viselése.

Az iskolaudvart és az ebédlőt az osztályok az 1-2. mellékletekben található külön beosztás szerint használhatják. Az ebédlő fertőtlenítéséről a vállalkozó gondoskodik. A tanulói étkezőben egy időpontban csak 2 osztály és egy óvodai csoport, vagy három osztály tartózkodhat beosztás szerint. Étkezési idő max. 30 perc. Azon tanulók szülei, akik az ebédet elviszik 2 db névvel ellátott ételhordót adnak le, melybe a konyhán kerül az étel, azt a gyermekükkel együtt vihetik haza. A szülő nem mehet a konyhára az ebédért.

Oktató-nevelő munka:

A szaktantermi rendszert nem működtetjük. A nap folyamán az osztályok a saját osztálytermükben tartózkodnak, a testnevelés óra kivételével. A tanulók a tanszereiket saját táskába vagy dobozba az iskolában tartják, házi feladat elkészítése az iskolában történik napközis foglalkozásokon.

A tanítási órák alatt a pedagógusnak törekedni kell a folyamatos szellőztetésre, az ablakok nyitva tartására.

A tanítási órák után, minden szünetben a fertőtlenítő kézmosás kötelező, tanterembe lépéskor fertőtlenítés kötelező.

Mosdók használata:

A tanuló csak a pedagógus engedélyével mehet ki a mosdóba, mosdó használat után kezet kell mosni a kézfertőtlenítő szappannal.

A mosdó előtti várakozásnál másfél méter távolságot kell tartani.

A mosdókban az alsós osztályok asszisztenssel mehetnek, a mosdót egyedül használok esetében egyszerre két tanuló mehet a mosdóba.

A mosdókban is biztosított az előírásnak megfelelő fertőtlenítő kézmosó, papírtörlő, ezért távozás előtt kötelező kezet mosni mindenkinek.

A Petőfi út 67.sz. épület mosdóiba egyszerre egy osztály mehet kísérővel. A gyerekek a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások (napközi, szakkör, stb.) alatt is kimehetnek a mosdóba.

A mosdók, folyosók, közösségi terek fertőtlenítése folyamatosan történik.

Iskolából való távozás:

Ha a tanulónak nincsen tanórán kívüli foglalkozása (napközi, tanulószoba, szakkör, fz,stb.), akkor az utolsó órája vagy az ebédje elfogyasztása után köteles haladéktalanul elhagyni az iskola épületét.

A szülő gyermekéért 15, vagy 16 órakor érkezhet az iskola udvarára,előtérbe 16:00-16:20-ig a Petőfi út 67. sz. épületben van ügyelet Az előzetes felmérés alapján – melyet a szülők az osztályfőnököktől kapott nyilatkozaton tehetnek meg – a gyermekeket egy felnőtt lekíséri az udvarra és átadja a szülőnek. Ha a szülő valamilyen oknál fogva nem érkezett meg, akkor a gyermeket visszaviszik a tanterembe és a következő időpontban lehet jönni érte. Kérjük, más időpontba ne jöjjenek a tanulóért.

Tanítási óráról gyermeket nem lehet elvinni.

A kijáratnál mindenkinek lehetősége van a kézfertőtlenítésre.

Az iskola területén elkülönítő szobának az orvosi szobát használjuk.

Gyöngyös, 2020. augusztus 31.

                                                                                                       Daru Éva Katalin intézményvezető

36. és 37. heti menü

Étkeztetési igénylőlap

Kedves Szülők!

Étkeztetés iránti igényüket az alábbi igénylőlap kitöltésével jelezhetik.

http://petofiegymi.hu/wp-content/uploads/2020/08/étk.igeny_.felm_._2020_2021.pdf

Étkezési igény leadása

EFOP-4.1.6-16-2017-00016 – A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

2019. 05. 01.
Hatvani Tankerületi Központ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A HATVANI TANKERÜLETBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 483,389 millió forint támogatást nyert „A köznevelés esélyteremtő
szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben” című pályázat megvalósítására. A súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények tervezett infrastrukturális fejlesztése
lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését,
és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony
köznevelés megvalósításához.
A pályázat keretében a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő
Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő
Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
infrastruktúrája újul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával.
A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az
egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás
megteremtéséhez.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztés három épületet érint. Eredményeként megvalósul fűtés –
és villamoshálózat korszerűsítés, új tetőszerkezet kialakítás, akadálymentesítés, vízszigetelés, belső
festés, burkolatcsere, belső nyílászáró csere, sportudvar kialakítás.
A projekt kezdete 2019. 05. 01., tervezett befejezése 2021. 01. 31.
A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg.
Azonosítószám : EFOP-4.1.6-16-2017-00016
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.huA projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu\ hatvan\projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

2019.11.01.
Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a
Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális
közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő
tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A
tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében
került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai
tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is
hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az
egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi
szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás
megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-
tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

EFOP-3.3.5-17-2017-00070 KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

2019.11.01.
Hatvani Tankerületi Központ
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 125,1 millió forint támogatást nyert „Korszerű közösségi programok a Hatvani Tankerületi Központ intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.
A projektben a Hatvani Tankerület 17 intézményének 19 telephelyén valósultak meg informális közösségi programok.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. 06. 01- 2019. 11. 01.
A pályázat fő célja informális és nem formális módszertani fejlesztés pilot rendszerben történő tesztelése, melynek során az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak a pedagógusok. A tematikus tanulási alkalmak megvalósítására 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében került sor, napközis és bentlakásos formában, összesen 3079 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépítésre kerültek az intézmények pedagógiai programjába is, így a jövőben is hasznosulni fognak, hozzájárulva az alap- és kulcskompetenciák, a problémamegoldás, és az egészségtudatos magatartás formálásához.
A megvalósult képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel. A programok támogatják az integrált oktatás megvalósulását a köznevelésben; erősítik a non-formális és informális keretek közötti, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló módszertanok szélesebb körű elterjedését.
A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

2019. évi táborunk zárónapján június 21-én pénteken, kirándulást szerveztünk táborlakóinknak az intézményünkhöz közeli Kerek-gyepen. A nagy melegben jól esett a patak hűsítő vizében játszani egy kicsit és tanulmányozni a rákok életét, amelyektől hemzsegett a patak vize.
Kis pihenő után két csoportra oszlottunk és a már elkészített eszközökkel számháborúzni kezdtünk. A játékot gyerek és felnőtt egyaránt élvezte, többször meg is kellett ismételni.
A késő délelőtti órákban indultunk haza, koszosan, vizesen, de élményekkel telve zártuk táborunk utolsó délelőtti programját.

 Bodócs Erika táborvezető

Álláspályázat

Étkezési térítési díj túlfizetések visszafizetése

Hiányoztok!

Digitális oktatás 2020

Adatkezelési tájékoztató

Útmutató

Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 2020